ดาวน์โหลด


คำร้องขอต่าง ๆPUBLIC RELATIONS แผนพัฒนา
กองการศึกษา กองช่าง คลัง
งานทะเบียน สวัสดิการ  สาธารณสุข
เทศบัญญัติ การโอนงบประมาณ รายงานการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนา 
แผนดำเนินงานประจำปี  แผนป้องกันปราบปรามทุจริต  แผนอัตรากำลัง 

Most downloaded files

แผนพัฒนา 4 ปี (แผนพัฒนา)

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เทศบัญญัติ)

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (สวัสดิการ)

โอนงบประมาณ 61 ครั้งที่ 7 (การโอนงบประมาณ)

การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี (กองช่าง)