เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ

สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายรองรับ “สิทธิได้รู้” ของประชาชน โดยกำหนดสิทธิข้อมูลข่าวสารของราชการ และกำหนดหน้าที่ของหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อรองรับและคุ้มครองสิทธิของประชาชนไปพร้อมกัน โดยมีแนวคิดหลักการเพื่อ
1. ให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ โดยกำหนดข้อยกเว้นให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐให้เป็นไปอย่างโปร่งใส อันเป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาสังคมประชาธิปไตย
2. รองรับสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในครอบครองของหน่วยงานรัฐ ได้แก่
     – สิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐนำลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
     – สิทธิในการตรวจดูข้อมูล
     – สิทธิในการขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการนอกจากข้อมูลที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา หรือจัดไว้ให้ประชาชนได้ตรวจดู
     – สิทธิในการขอรับสำเนาหรือขอให้รับรองสำเนาถูกต้อง
     – สิทธิในการขอดูหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากหน่วยงานของรัฐ
     – สิทธิการคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของตนภายในเวลาที่กำหนด
     – สิทธิในการร้องเรียน
     – สิทธิในการอุทธรณ์
3. ข้อมูลข่าวสารของราชการเกือบทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ จะต้องสามารถเปิดเผยได้ ภายใต้หลักการที่ว่า”เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” โดยยกเว้นจะมีได้เฉพาะในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดว่าไม่ต้องเปิดเผยเท่านั้น

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

– โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลเหนือคลอง (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
– ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการในจังหวัดกระบี่ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
– หน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานจ้าง ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลเหนือคลอง (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
– หน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานจ้าง ของกองคลัง เทศบาลตำบลเหนือคลอง (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
– หน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานจ้าง ของกองช่าง เทศบาลตำบลเหนือคลอง (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
– หน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานจ้าง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเหนือคลอง (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
– หน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานจ้าง ของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเหนือคลอง (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
– พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)