เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕(รอบ๑ ม.ค. ๖๕ – ๓๑ มี.ค. ๖๕)(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลเหนือคลอง ประจำปี 2564 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลเหนือคลอง (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
รายงานผลการจัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมพุทธบุตร ประจาปี 2563 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
สรุปผลโครงการจริยธรรมและยุวมุสลิม ประจำปี 2563 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
สรุปโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2563 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)