เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

กองคลัง

นางสาวยุพาพัตร์ แก้วแดง

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวบุญญาภัทร อินจันทร์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาวลดาวัลย์ เจียวก๊ก

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาววาสนา ปราบปราม

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นายเชาวลิต สินรัตน์

พนักงานพิมพ์ดีด

นายวัชรพงศ์ แสงขวัญ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายสุชาติ กามิน

ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นางนภัสสร ลูกเมือง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวยมาพร โรจนหัสดิน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ