เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

สำนักปลัดเทศบาล

นายเอกรัฐ เหนือคลอง

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายชโนภาคย์ วารินสะอาด

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

นางสาวอวยพร สงละออ 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายอภิชัย จุรักษ์

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการพิเศษ

นายภูวนาถ พรหมแก้ว

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอรุณรัตน์ สุวรรณวิหค

นิติกรชำนาญการ

นางสาวกมลวรรณ อุปถัมภ์

นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนชำนาญการ

นางสาวพัชริดา นามนวล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายภูชิชย์ จิตพิภพ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางรัษฎาวัลย์ เขียวน้อย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวรสริน แซ่อึ้ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร

นายนัยพจน์ ไชยชิต

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายจตุรงค์ ชุมขุน

พนักงานขับรถยนต์