เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

หัวหน้าส่วนราชการ

นายวีระพงษ์ เอ่งฉ้วน

ปลัดเทศบาลตำบลเหนือคลอง

นายเอกรัฐ เหนือคลอง

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวยุพาพัตร์ แก้วแดง

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายประภาส ช่วยแท่น

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

นางอารีย์ ทองรักษ์

ครู รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก