เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕(รอบ ๖ เดือน) (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี๒๕๖๕ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕(รอบ ๖ เดือน) (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๖๕ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564) (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2560-2564(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดชื้อจัดจ้าง(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
มาตราการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจจริต(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)