เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลการดำเนินงาน 2564 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

รายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลเหนือคลอง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเหนือคลองในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

สารบัญ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

ส่วนที่ 1 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น/เทศบัญญัติ/การเบิกจ่ายจริง ของปี 2563 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

รายละเอียดครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น/เทศบัญญัติ/การเบิกจ่ายจริง ของปี 2563 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

ผลงานดำเนินงาน (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

แนวทางการติดตามและประเมินผล (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตุ และข้อเสนอแนะ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)