กองช่าง


การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน %28ระยะที่ 1 %3A ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต%29 (2 downloads)

การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (4 downloads)

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน %28ระยะที่ 2 %3A ขั้นตอนออกใบอนุญาต%29 (3 downloads)

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน %28 ระยะที่ 1 %3A ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต%29 (2 downloads)

การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน %28ค ลักษณะที่1%2C ง และ จ ลักษณะที่1%29 (3 downloads)

การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง (3 downloads)

การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (2 downloads)

การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๒ %3A ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ (3 downloads)

การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๑ %3A ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ (3 downloads)

การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี (3 downloads)

การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี (2 downloads)

การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (2 downloads)

การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (3 downloads)

การแจ้งถมดิน (2 downloads)

การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (3 downloads)

การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (2 downloads)

การแจ้งขุดดิน (1) (2 downloads)

การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (4 downloads)

การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 (3 downloads)

การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 (1) (3 downloads)

การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 (1) (3 downloads)

การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 (2 downloads)

การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 (2 downloads)

การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 (1) (3 downloads)

การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 (1) (3 downloads)

การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน (2 downloads)

การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 (3 downloads)

การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (4 downloads)

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน %28ระยะที่ 2 %3A ขั้นตอนออกใบอนุญาต%29 (3 downloads)