งานทะเบียน


การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ %28ฉบับที่ 4%29 พ.ศ. 2551 (6 downloads)

การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร (4 downloads)

การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย%2Fบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร (3 downloads)

การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน (3 downloads)

การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร (3 downloads)

การแก้ไขรายการ กรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อย เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง (2 downloads)

การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม (5 downloads)

การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ (3 downloads)

การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น (3 downloads)

การรับแจ้งการตายเกินกำหนด (3 downloads)

การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น (3 downloads)

การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ (3 downloads)

การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร (3 downloads)

การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ (3 downloads)

การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน (3 downloads)

การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น (3 downloads)

การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด (3 downloads)

การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์ (2) (3 downloads)

การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง (2 downloads)

การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน (3 downloads)

การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น (4 downloads)

การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ -ตายหรือจำหน่าย- ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง (3 downloads)