Previous ประกาศ การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดให้ประชาชนตรวจดูตามมาตรา 9(8)แห่ง พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (เดือน ตุลาคม 2563 ) (2)
Next ประกาศ การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดให้ประชาชนตรวจดูตามมาตรา 9(8)แห่ง พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (เดือน ธันวาคม 2563 )