เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

การป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์

มาตรการป้องกันการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการร้องเรียน ร้องทุกข์

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *