พันธกิจ (Mission)


1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบระบายน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ให้ได้มาตรฐานเพื่อให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างครบครัน

2. ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ปรับภูมิทัศน์เมืองให้น่าอยู่ สะอาด และสวยงาม

3. พัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล

5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงวัย ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

6. การส่งเสริมการกีฬา และการสาธารณสุข ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. บริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างสภาพแวดล้อมยั่งยืน

8. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการรักษาปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง

9. เพื่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน และการบริหารจัดการที่ดี

Previous อำนาจหน้าที่
Next คณะผู้บริหาร