อำนาจหน้าที่


สำนักปลัด

 มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบ การปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้

                     – ด้านงานธุรการ

                     – งานการเจ้าหน้าที่

                     – งานทะเบียนราษฎร์

                     – งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                     – งานสวัสดิการสังคม

                     – งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

                     – งานนิติการ

                     – งานส่งเสริมการท่องเที่ยว และ

                     – งานประชาสัมพันธ์

กองคลัง

       มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานเบิกจ่าย การรับเงิน การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา การจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชี ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานพัสดุ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กองช่าง

   มีอำนาจหน้าที่ ควบคุมดูแล ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม งานผังเมือง การควบคุมอาคาร งานสาธารณูปโภค งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ ตอบปัญหา ชี้แจงเรื่องต่างๆ ติดต่อประสานงาน วางแผน ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     มีภาระหน้าที่ดูแลงานด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดเก็บและ ขนถ่ายขยะมูลฝอย การสุขาภิบาลอาหาร การพัฒนาด้านสาธารณสุข ดูแลเรื่องการประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การขออนุญาตประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานที่จำหน่ายและสะสมอาหารการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเมืองสะอาดน่าอยู่ ด้านสาธารณสุขมูลฐาน การตรวจคัดกรองโรค ป้องกันและควบคุมโรคโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรค การประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสุขภาพที่สำคัญในชุมชน

กองการศึกษา

     มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภารกิจในการรักษาและดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้กับเยาวชน งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยเทศบาลตำบลเหนือคลองมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ศูนย์ จัดการศึกษาปฐมวัย ตั้งแต่อายุ 2.5 – 5 ขวบ

Previous โครงสร้างองค์กร
Next พันธกิจ (Mission)