เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ด้านกายภาพ

    1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

                  เทศบาลตำบลเหนือคลอง เดิมจัดตั้งเป็นสุขาภิบาล มีชื่อว่า “สุขาภิบาลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่” โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งสุขาภิบาลเหนือคลอง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2504   ประกาศราชกิจจานุเบกษา   เล่มที่ 78 ตอนที่ 87   ลงวันที่   24 ตุลาคม 2504

                       ต่อมา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเหนือคลองเป็นเทศบาลตำบลเหนือคลอง ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542

                    ปัจจุบัน สำนักงานเทศบาลตำบลเหนือคลอง   ตั้งอยู่ เลขที่ 68  ถนนเทศบาล 2  หมู่ที่ 2 ตำบล เหนือคลอง   อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 โทร.075-691478 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองกระบี่ ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้                      

                 ทิศเหนือ              ติดต่อกับ     หมู่ที่ 4 ตำบลเหนือคลอง

                 ทิศใต้                  ติดต่อกับ     ทะเลอันดามัน

                 ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ     หมู่ที่ 6 ตำบลเหนือคลอง

                ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ     หมู่ที่ 3 ตำบลเหนือคลอง

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของอำเภอเหนือคลอง มีสภาพพื้นที่เป็นแบบลูกคลื่นลอนลาด บริเวณด้านตะวันตกมีลักษณะเป็นชายฝั่งติดกับทะเลอันดามัน บริเวณทางตอนใต้มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขากระจัดกระจายสลับกับพื้นที่แบบลูกคลื่น  

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

     อำเภอเหนือคลองมีภูมิอากาศแบบมรสุมในเขตร้อน และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ฝนตกชุกตลอดปี และมีเพียง 2 ฤดู

                  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน  

                  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนธันวาคม    

1.4 ลักษณะของดิน

ลักษณะเป็นดินร่วนซุย การใช้ประโยชน์จากดินส่วนใหญ่ใช้สำหรับการปลูกสร้างบ้านพักอาศัย ประกอบธุรกิจพาณิชยกรรม และยังมีพื้นที่บางส่วนทำการเกษตร

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

             แหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญในเขตเทศบาลตำบลเหนือคลอง มี ดังนี้

1.5.1)ห้วยจำนวน3แห่ง
1.5.2)คลองจำนวน3แห่ง ได้แก่
คลองหินลื่น
   (2) คลองฉิ้ว
(3) คลองท่ากรวด
1.5.3)สระน้ำจำนวน2แห่ง ได้แก่
   (1)   สระน้ำโรงพระ
   (2)   สระน้ำฝ่ายห้วย

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

ภายในเขตเทศบาลตำบลเหนือคลอง มีป่าชายเลนเพียงบางส่วน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ ใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นที่ทำกินและที่อยู่อาศัย

2.ด้านการเมือง/การปกครอง       

       2.1 เขตการปกครอง

               เทศบาลตำบลเหนือคลอง มีพื้นที่ในเขตเทศบาล รวม 3.535 ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 2,095.62 ไร่ พื้นที่เขตเทศบาลประกอบด้วย พื้นที่บ้างส่วนของหมู่ที่ 2 ตำบลเหนือคลอง

                 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเหนือคลอง แบ่งออกเป็น 4 ชุมชน ได้แก่

             1. ชุมชนอยู่เย็น  ประธานคณะกรรมการชุมชน   ชื่อ   นายอำนาจ ลิ่มบุตร

              2. ชุมชนเป็นสุข  ประธานคณะกรรมการชุมชน   ชื่อ   นายเลื่อน นาคเกลี้ยง  

                              3. ชุมชนมั่งมี      ประธานคณะกรรมการชุมชน ชื่อ นางรัศมี หนูแก้ว  

              4. ชุมชนศรีสุข    ประธานคณะกรรมการชุมชน ชื่อ   นายวิโรจน์ ผลบุญ

                   แต่ละชุมชน จะมีการเลือกคณะกรรมการชุมชน เพื่อประสานการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเทศบาล 

2.2 การเลือกตั้ง

          องค์การเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 ประกอบด้วย สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี

         สภาเทศบาล สภาเทศบาลตำบลเหนือคลอง ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 12 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง (มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 15พฤษภาคม 2554 ) และสมาชิกสภาเทศบาลได้มีการคัดเลือกประธานสภาเทศบาล                1 คน และรองประธานสภา 1 คน โดยให้ประธานสภาเทศบาลทำหน้าที่ดำเนินกิจการของเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล และให้รองประธานสภาเทศบาลมีหน้าที่กระทำกิจการแทนประธานสภาเทศบาล เมื่อประธานสภาเทศบาลไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยให้สภาเทศบาลเลือกพนักงานหรือข้าราชการหรือสมาชิกสภาเทศบาล 1 คน เป็นเลขานุการสภาเทศบาล

            กิจการสภาเทศบาลตำบลเหนือคลอง ประกอบด้วย

1. นายวีรชาติ เจียวก๊กประธานสภาเทศบาลตำบลเหนือคลอง

2. นายณัฐพงศ์ กังแฮ    รองประธานสภาเทศบาลตำบลเหนือคลอง

3. นายทินกร   ทองปรุงเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเหนือคลอง

            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหนือคลอง ประกอบด้วย

1. นายวีรชาติ เจียวก๊ก

2. นายณัฐพงศ์ กังแฮ   

3. นายทินกร   ทองปรุง

4. นายดุสิต   ธุระหาญ

5. นายปิยะพันธ์ ไพศาลสถาน

6. นายประวิทย์ แก้วใจดี

7. นายโสภณ   เอ่งฉ้วน

8. นายสหชัย   สันธานเดชา

9. นายสุริยัน   ชูสวน

10. นายเมธา สอสุทธิเมธ

11. นายมนตรี   เอ่งฉ้วน

12. นายนภศริต   เกกินะ

         นายกเทศมนตรี ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน ซึ่งประชาชนเลือกตั้งโดยตรง และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง ( มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 15พฤษภาคม 2554) โดยนายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้ง รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย และนายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี และให้นายกเทศมนตรีมีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง โดยมีปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย หรือมีอำนาจอื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย

      คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเหนือคลอง ประกอบด้วย

1. นายอาทร   เชื้ออริยะ         นายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง

2. นางอุไรรัตน์ สุทธิกุล         รองนายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง

3. นายปกาสิต   ศรีอินทร์เกื้อ  รองนายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลองคลอง

4. นายเติมศักดิ์   กุลเถกิง                ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

5. นายวิชาญ     มณีฉัตร์                เลขานุการนายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลเหนือคลอง ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เป็น 1 เขตเลือกตั้ง และสมาชิกสภาเทศบาล เป็น 2 เขตการเลือกตั้ง

ปัจจุบันสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหารท้องถิ่น ยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 จนกว่าจะมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ด้านการบริหาร

         เทศบาลตำบลเหนือคลอง มีหน้าที่ในการบริหารงานตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลไว้ เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยมาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้บริการ

8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

9. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 

มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

1. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์

3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

8. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

9. เทศพาณิชย์

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้วยตนเองดังนี้

1.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

2.การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

3.การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

4.การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

5.การสาธารณูปการ

6.การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ

7.การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

8.การส่งเสริมการท่องเที่ยว

9.การจัดการศึกษา

10.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

11.การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

12.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

13.การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

14.การส่งเสริมการกีฬา

15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

18.การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

19.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

20.การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

22.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ

24.การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

25.การผังเมือง

26.การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ

28.การควบคุมอาคาร

29.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

31.กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ

         เทศบาลตำบลเหนือคลอง แบ่งส่วนราชการออกเป็น

 1. 1.สำนักปลัดเทศบาล
  1. 1ฝ่ายสวัสดิการและสังคม

–       งานพัฒนาชุมชน

–       งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

 1. 2งานการเจ้าหน้าที่
 2. 3งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 3. 4งานทะเบียนราษฎร
 4. 5งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 5. 6งานนิติกรรมและสัญญา
 6. 7งานธุรการ
 7. 2.กองคลัง
  1. 1ฝ่ายพัฒนารายได้

–       งานพัฒนารายได้

–       งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 1. 2งานการเงินและบัญชี
 2. 3งานพัสดุและทรัพย์สิน
 3. 4งานธุรการ
 4. 3.กองช่าง
  1. 1ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

–       งานวิศวกรรม

–       งานสถาปัตยกรรมและผังเมือง

 1. 2งานสาธารณูปโภค
 2. 3งานสวนสาธารณะ
 3. 4งานธุรการ
 4. 4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  1. 1ฝ่ายบริการสาธารณสุข

–       งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม

–       งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

 1. 2งานธุรการ
 2. 5.กองการศึกษา
  1. 1งานบริหารการศึกษา
  2. 2งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  3. 3งานธุรการ    

อัตรากำลังพนักงานเทศบาลตำบลเหนือคลอง

            เทศบาลตำบลเหนือคลอง มีบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 65 คน (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2559) แยกเป็น

หน่วยงานพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไปรวม
1. สำนักปลัดเทศบาล2. กองคลัง3. กองช่าง4. กองสาธารณสุขฯ5. กองการศึกษา  93228112–944343-361228111113
รวม244241365

3.ประชากร

       3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2559)

3.1.1 ประชากรทั้งหมด จำนวน  4,446     คน    แยกเป็น

– เพศชาย          2,171   คน

                                         – เพศหญิง         2,275    คน

3.1.2 ครัวเรือน   จำนวน          2,641     ครัวเรือน

3.1.3 ประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (18ปี ขึ้นไป) จำนวน 3,325   คน แยกเป็น

– เพศชาย          1,590   คน

                                         – เพศหญิง         1,735    คน

       3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

สถิติประชากรแยกตามช่วงอายุหญิงชายหมายเหตุ
จำนวนประชากรเยาวชน511534อายุต่ำกว่า 18 ปี
จำนวนประชากรวัยแรงงาน1,3861,335อายุ 18-60 ปี
จำนวนประชากรวัยผู้สูงอายุ376293อายุมากกว่า 60 ปี
รวม2,2732,162ทั้งสิ้น 4,435 คน

( ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือนกันยายน 2559 )

4. สภาพทางสังคม

       4.1 การศึกษา

จากการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ภายในเขตเทศบาลตำบลเหนือคลอง ปี 2559 จาก 4 ชุมชน จำนวน 887 ครัวเรือน ประชาชน 2,579 คน เพศหญิง 1,304 คน เพศชาย 1,275 คน ผลการสำรวจพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 22.22 รองลงมาคือระดับประถมศึกษา มีสถานศึกษาที่อยู่ในเขตเทศบาล ดังนี้

    4.1.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        จำนวน   1 แห่ง  ได้แก่

              –   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเหนือคลอง

   4.1.2) โรงเรียนระดับปฐมวัย   จำนวน   3 แห่ง ได้แก่

              –   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1

              –   โรงเรียนสังข์ทองวิทยา

            –   โรงเรียนโชคชัย กระบี่

   4.1.3) โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน   3 แห่ง ได้แก่

              –   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1

              –   โรงเรียนสังข์ทองวิทยา       

             –   โรงเรียนโชคชัย กระบี่

       4.2 สาธารณสุข

1)ศูนย์บริการสาธารณสุขจำนวน1แห่ง
2)คลินิกเอกชนจำนวน7แห่ง

       4.3 อาชญากรรม

         เขตเทศบาลอยู่ในความรับผิดชอบของ สถานีตำรวจภูธรเหนือคลอง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ แต่ยังไม่เคยเกิดปัญหาอาชญากรรมหรือคดีร้ายแรง   ด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   เทศบาลตำบลเหนือคลอง    มีการจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดังนี้

–     รถยนต์ดับเพลิง      จำนวน   3   คัน

–     รถยนต์บรรทุกน้ำ   จำนวน   2   คัน

–     รถกระเช้า              จำนวน   1   คัน

–     รถยนต์กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต   จำนวน   1   คัน

–     เรือท้องแบน   จำนวน   2   ลำ

–     อัตรากำลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน     จำนวน   15   คน

–     อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิง                     จำนวน   8   คน แยกเป็น

 • พนักงานเทศบาลจำนวน   1   คน
 • ลูกจ้างประจำจำนวน   1   คน
 • พนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน   3   คน
 • พนักงานจ้างทั่วไปจำนวน   3   คน

       4.4 ยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตเทศบาลมีผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเพียงเล็กน้อย การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ เป็นต้น

       4.5 การสังคมสงเคราะห์

                  เทศบาลตำบลเหนือคลองได้ดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมสังคมสงเคราะห์กับประชาชนกลุ่มต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล   ดังนี้

                 – ผู้พิการ          จำนวน   83    คน

                 – ผู้ป่วยเอดส์     จำนวน      1   คน

                 – ผู้สูงอายุ         จำนวน 548   คน

5. ระบบบริการพื้นฐาน

       5.1 การคมนาคมขนส่ง

            1) ถนน/สายทาง

             สรุปข้อมูลถนน/สายทางในเขตเทศบาลตำบลเหนือคลอง ได้ดังนี้

ลำดับรายการจำนวน (สาย)ความยาว (เมตร)
1ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก133,750    
2ถนนคอนกรีต/ลาดยาง1638
3ถนนลาดยาง217,381  
4ถนนดินลูกรัง5720
5ถนนหินคลุก1180
รวม4112,669

การคมนาคมขนส่งในเขตเทศบาลตำบลเหนือคลอง ใช้ถนนเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก ซึ่งถนนสายหลักในพื้นที่ได้แก่ ถนนของกรมทางหลวง ส่วนถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน และซอยต่างๆ ส่วนมากจะเป็นถนนของเทศบาล  

(ที่มา : กองช่าง เทศบาลตำบลเหนือคลอง)

       5.2 การไฟฟ้า

                  การบริการด้านไฟฟ้าและแสงสว่างในเขตเทศบาลตำบลเหนือคลองอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ซึ่งให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลตำบลเหนือคลอง ทั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารและระบบไฟส่องสว่างทางสาธารณะ แต่ปัจจุบันมีการใช้ไฟฟ้าตามครัวเรือนในปริมาณมาก ก่อให้เกิดการลัดวงจรของกระแสไฟฟ้าบ้างเป็นบางครั้ง

       5.3 การประปา

               การประปาภายในเขตเทศบาลตำบลเหนือคลอง อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขากระบี่ แต่การขยายเขตท่อประปายังมีไม่ทั่วถึงทุกตรอก ซอกซอย

       5.4 โทรศัพท์

                  ครัวเรือนในเขตเทศบาลมีโทรศัพท์ใช้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ ประชาชนส่วนใหญ่ใช้เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตามตัว

       5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่สารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

               ระบบการสื่อสาร มีที่ทำการไปรษณีย์จำนวน 1 แห่ง  ได้แก่ ที่ทำการไปรษณีย์เหนือคลอง

6. ระบบเศรษฐกิจ

       6.1 การเกษตร

                   เทศบาลตำบลเหนือคลองมีพื้นที่เพื่อการเกษตรเพียงเล็กน้อย ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน นอกนั้นเป็นพื้นที่ ปลูกพืชผักต่างๆ สำหรับการบริโภคในครัวเรือน

       6.2 การประมง

                  ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลบางส่วน มีการประกอบอาชีพการประมงพื้นบ้าน (ชายฝั่ง)

       6.3 การปศุสัตว์

                 ในอำเภอเหนือคลอง มีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรรายย่อย สัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงกัน ได้แก่ หมู ไก่

       6.4 การบริการ

               6.4.1 สถานีบริการน้ำมัน   จำนวน   2 แห่ง       ได้แก่

 • สถานีบริการน้ำมัน ปตท.
 • สถานีบริการน้ำมัน เชลล์ (

               6.4.2 โรงแรมที่พัก                 จำนวน   4  แห่ง          ได้แก่

 • ปาล์มมารี
 • พนารีสอร์ท
 • ทรัพย์มงคล
 • แอร์พอทรีสอร์ท

       6.4.2 สถานที่จำหน่ายอาหารตาม  พ.ร.บ.สาธารณสุข   จำนวน 110  แห่ง

       6.5 การท่องเที่ยว

                   ในเขตตำบลไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ  

       6.6 อุตสาหกรรม

ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การทำน้ำดื่มบรรจุขวดการทำเส้นขนมจีน ฯลฯ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดในเขตเทศบาลตำบลเหนือคลอง คือ โรงงาน                 เหนือคลองซีแพค อุตสาหกรรมซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์และโรงน้ำแข็ง

       6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

                  6.7.1 ธนาคาร จำนวน   7 แห่ง    ได้แก่

 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารกสิกร
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)
 • ธนาคารอิสลาม

                  6.7.3 ตลาด      จำนวน   3  แห่ง         ได้แก่

 • ตลาดสดรุ่งโรจน์
 • ตลาดเทศบาลตำบลเหนือคลอง
 • ตลาดนัด (ชุมชนศรีสุข)

                  6.7.4 สถานธนานุบาล จำนวน        1 แห่ง        ได้แก่

 • สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลเหนือคลอง

                     6.7.5 ร้านค้าทั่วไป จำนวน   105 แห่ง

                 6.7.6 สถาบันกวดวิชา        จำนวน   1 แห่ง      

6.7.7 สถาบันฝึกสอนศิลปะป้องกันตัว (เทควันโด)  จำนวน   1 แห่ง

       6.8 แรงงาน

               จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่าในเขตเทศบาล มีประชากรกลุ่มวัยแรงงาน ที่มีอายุ   15-59 ปี จำนวน 2,930 คน ซึ่งมีสัดส่วนที่สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรช่วงวัยต่างๆ

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

       7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

                 พื้นที่ในเขตเทศบาลตั้งอยู่ ที่ หมู่ที่ 2 (บ้านเหนือคลอง) ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ มีการแบ่งชุมชนออกกเป็น 4 ชุมชน ได้แก่

ชุมชนประชากร (คน)ครัวเรือนพื้นที่ (ไร่)
1. ชุมชนอยู่เย็น1,062650624.47
2. ชุมชนเป็นสุข 1,126695471.78
3. ชุมชนมั่งมี1,188635573.18
4. ชุมชนศรีสุข1,059661536.82
รวม4,4352,6412,206.25

       7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร

               ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเหนือคลองใช้พื้นที่ทำการเกษตรเพียงส่วนน้อย โดยจะเพาะปลูกพืชทางการเกษตร ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว ฯลฯ

       7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากแหลงน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค มีเพียงส่วนน้อยที่ใช้เพื่อการเกษตร โดยจากการสำรวจพบว่ามีแหล่งน้ำ ที่ใช้เพื่อการเกษตร แบ่งเป็น ห้วย 3 แห่ง คลอง 3 แห่ง และสระน้ำ 2 แห่ง ซึ่งเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร

       7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

               ด้านน้ำกินน้ำใช้จากการสำรวจข้อมูลพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ใช้น้ำประปา สำหรับอุปโภค ส่วนน้ำเพื่อบริโภค และมีปริมาณเพียงพอและทั่วถึง ต่อการอุปโภค บริโภค

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

       8.1 การนับถือศาสนา

               ประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 82.63 รองลงมา นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 17.29   ศาสนาคริสต์ คิดเป็นร้อยละ 0.04 และศาสนาซิกซ์ คิดเป็นร้อยละ 0.04 ตามลำดับ (ที่มา : ข้อมูล จปฐ. ปี 2559) มี ศาสนสถาน รวมทั้งสิ้น 3 แห่ง ได้แก่

                       1) มัสยิดบ้านเหนือคลอง

                       2) ศาลเจ้าเฉ้งจุ้ยจ้อซู้ก๋ง

                      3) ศาลเจ้าฮุดจ้อ

       8.2 ประเพณีและงานประจำปี

อำเภอเหนือคลองมีความหลากหลายในศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม เนื่องจากประชากรที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม และประชากรที่เป็นเชื้อชาติจีน จึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่สำคัญ ๆ เช่น ลิเกป่า หนังตะลุง มโนราห์ รองเง็งและเพลงตันหยง งานประเพณีสารทเดือนสิบ เทศกาลถือศีลกินเจประเพณี งานวันลอยกระทงประเพณี งานวันสงกรานต์ ประเพณี งานวันขึ้นปีใหม่ ประเพณี งานบวงสรวงเทวดาบ่อน้ำร้อน งานเมาว์ลิดอำเภอเหนือคลอง

       8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

                 ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ภาษาใต้เป็นภาษาถิ่น

9. ทรัพยากรธรรมชาติ

       9.1 น้ำ

               น้ำที่ใช้ในการอุปโภค – บริโภค เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝนและน้ำผิวดิน ซึ่งจะต้องมาผ่านกระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย ไม่สามารถนำมาใช้ให้เพียงพอได้ แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญในเขตเทศบาลตำบลเหนือคลอง มีห้วย   3 แห่ง คลอง 3 แห่ง และสระน้ำ 2 แห่ง

       9.2 ป่าไม้

               ทรัพยากรป่าไม้ ส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลน และเทศบาลตำบลเหนือคลองได้ส่งเสริมให้ใช้พื้นที่ว่างริมถนนสายหลัก  พื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดิน

       9.3 ภูเขา

               ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา

       9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

                       ทรัพยากรธรรมชาติ คือ สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีพได้ เช่น น้ำ ป่าไม้ ดิน สัตว์ป่า แร่ธาตุ เป็นต้นที่ผ่านมากิจกรรมการพัฒนาต่างๆทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของคนในพื้นที่เป็นการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ ส่งผลให้ปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรต่าง ๆ ลดลง โดยการจัดการทรัพยากรต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นให้รอบด้าน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

10. อื่นๆ

       10.1 การกีฬาและนันทนาการ

5.1)สนามกีฬาเอนกประสงค์จำนวน1แห่ง
5.2)สนามบาสเกตบอลจำนวน1แห่ง
5.3)สนามฟุตบอลจำนวน1แห่ง
5.4)สนามเปตองจำนวน3แห่ง
5.5)สนามเด็กเล่นจำนวน4แห่ง

      10.2 การจัดการขยะ

                 ในปี พ.ศ. 2559 เทศบาลตำบลเหนือคลอง มีปริมาณขยะที่ต้องจัดเก็บ 6 – 7 ตัน/วัน

โดยเทศบาลดำเนินการจัดเก็บขยะเอง และขนถ่ายขยะไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดขยะของเทศบาลเมืองกระบี่         ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

         10.3 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.

             เทศบาลตำบลเหนือคลอง ได้ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2559 จากประชาชน 4 ชุมชน 887 ครัวเรือน จากประชาชน จำนวน 2,579 คน แยกเป็น เพศชาย 1,275 คน เพศหญิง 1,304 คน ผลการสำรวจมีดังนี้

             1. ด้านการศึกษา ประชากรส่วนใหญ่ จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ22.22  รองลงมาคือ ระดับชั้นประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 17.45

             2. ด้านอาชีพ   ประชากรส่วนใหญ่ กำลังศึกษา คิดเป็นร้อยละ 20.09 รองลงมาคือ ประกอบอาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 18.38

             3. ด้านศาสนา ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 82.63 รองลงมา คือ นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 17.29

             4. ด้านอายุ ประชากรส่วนใหญ่ มีช่วงอายุระหว่าง 26 – 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.22 รองลงมา คือ ช่วงอายุมากว่า 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 18.81

             5. ด้านรายได้ ประชากรมีรายได้ครัวเรือเฉลี่ย 527,877 บาทต่อปี มีรายได้บุคคลเฉลี่ย 181,554 บาทต่อปี

             การสำรวจข้อมูลตามเกณฑ์ชี้วัด 5 หมวด 30 ตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ เรียงลำดับจากมากไปน้อย 5อันดับ ได้แก่

 1. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน
 2. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคฯ
 3. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน
 4. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่
 5. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราว)

         10.4 การประชุมประชาคมท้องถิ่น

                  เทศบาลจัดให้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในวันที่ 25 ตุลาคม 2559                  ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 เทศบาลตำบลเหนือคลอง รูปแบบของการจัดประชุมประชาคม มีการกำหนดสัดส่วนของผู้เข้าร่วมประชุมหรือกลุ่มเป้าหมายเป็นไปตามรูปแบบการประชุมประชาคมที่กำหนด จำนวน 108 คน และมีผู้เข้าร่วมประชาคมจริง จำนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 97.14 มีวิธีการ และการดำเนินการประชุมโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชาคมร่วมระดมความคิด เสนอปัญหาความต้องการ โครงการหรือกิจกรรมที่เกินศักยภาพของชุมชนและประสงค์ให้เทศบาลช่วยดำเนินการ แก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น