เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ เทศบาลตำบลเหนือคลอง ขอเชิญร่วมลงนามปฏิญาณตน “งดดื่นสุราในช่วงเข้าพรรษาผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ >> http://www.stopdrink.com/ “พระคติธรรม โอวาทจากผู้นำศาสนา และคำขวัญนา”

Read more

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเหนือคลอง จึงได้จัดช่องทาง สำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ดังนี้ 1. แจ้งด้วยตนเองได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเหนือคลอง เลขที่ 68

Read more

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ประจำปี 2563

หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมภำยในองค์กรและภำยนอกองค์กร ประจ ำปี 2563 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลต 

Read more