เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

การป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ มาตรการป้องกันการรับสินบน การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการร้องเรียน ร้องทุกข์

Read more

การป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ มาตรการป้องกันการรับสินบน การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

Read more

การป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ มาตรการป้องกันการรับสินบน

Read more

การป้องกันการทุจริต

    มาตรการป้องกันการรับสินบนมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

Read more